Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci,
těmto dokumentem bychom Vám rádi vysvětlili jako, a s jakým cílem používáme Vaše osobní údaje a jaké máte práva a možnosti v této oblasti.

KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Ivo Majer – Detailhouse s.r.o.
Partyzánské náměstí 1736/4,
702 00 Ostrava,
Česká republika,
IČO: 17302595

je odpovědným provozovatelem Vašich osobních údajů.

NA JAKÉ ÚČELY POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme v takovém rozsahu, v jakém to je nutné v souvislosti s poskytováním našich servisních služeb a zabezpečením provozu našeho internetového obchodu, a obzvláště pro tyto účely: (tzv. „Povolené účely“):

 • nákup a prodej zboží a poskytování služeb, čímž se zabezpečuje zejména řádné plnění smluvních vztahů uzavřených s našimi zákazníky, komunikace s nimi, vyřízení objednávky a doručení zboží, vedení účetní a fakturační evidence;

 • všeobecné dodržování norem, čímž se zajišťuje dodržování s právních povinností a zajištění souladu s obecně závaznými právními předpisy;

 • spory a vymáhání pohledávek; zahrnuje naši podporu při řešení sporů, dodržování soudních nařízení, nařízení úřadů a jiných veřejných orgánů, při prosazování našich smluvních dohod a při založení, provádění nebo obraně právních nároků.
Vaše osobní údaje nebudou použity pro provedení automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování.

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů je popsán v Článku 6 obecného nařízení o ochraně údajů. V závislosti na výše uvedených povolených účelů, na které můžeme použít Vaše osobní údaje, je jejich zpracování nutné buď pro plnění podmínek smlouvy uzavřené s naší společností, dále je jejich zpracování nutné pro dodržování našich zákonných povinností nebo je jejich zpracování nutné pro účely našeho oprávněného zájmu nebo zájmu třetí strany, které se dostanou k Vašim osobní údajům, přičemž tyto zájmy nepřekračují ty Vaše nebo nepřevyšují základní práva a svobody. Kromě toho, jejich zpracování může být podložené Vašim souhlasem, který jste nám dali.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SBÍRÁME?

Pokud není jinak dohodnuto, uchováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nutné vzhledem k vyřízení Vaší objednávky, uzavření servisní nebo kupní smlouvy a pro dodání objednaného zboží, a to vše na výše zmíněné účely. 
To zahrnuje informace, které nám zprostředkujete přímo, prostřednictvím formuláře na naší internetové stránce nebo které nám poskytnete jiným způsobem.)

To zahrnuje zejména následující kategorie údajů:

 • osobní detaily, jako jméno a příjmení, doručovací adresu, případně fakturační adresu, telefonický a emailový kontakt, předmět objednávky, resp. jiné údaje nezbytné pro vyřízení Vaší objednávky;
 • údaje související s přístupem a používáním naší internetové stránky a internetového obchodu, což představuje zejména údaje související s vytvořením Vašeho uživatelského účtu a údaje nezbytné pro komunikaci s vámi;
 • údaje související se spory a vymáháním pohledávek, což zahrnuje údaje související s nebo vygenerované ze soudních řízení, sporů, jednání, výroků, obhajoby nebo z jiných souvisejících komunikaci nebo aktivit;
 • jiné osobní údaje odvozené nebo vygenerované z výše uvedených povolených účelů.
 • soubory cookies, krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládány v počítači prostřednictvím prohlížeče, přičemž se může jednat o funkční a technické cookies, analytické cookies nebo marketingové a reklamní cookies. Marketingové a reklamní cookies mohou být zpracovány pouze na základě Vašeho souhlasu.

JAK SBÍRÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje sbíráme primárně přímo od Vás během Vaší interakce s námi prostřednictvím naší internetové stránky nebo jiným komunikačním způsobem.

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Na ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo zneužití využíváme fyzické, elektronické a procedurální bezpečnostní opatření, které odpovídají technickému stavu a právním požadavkům na ochranu osobních údajů. Tato bezpečnostní opatření zahrnují implementaci specifických technologií a procedur vytvořených na ochranu Vašeho soukromí, jakými jsou bezpečnostní servery, protipožární stěny a SSL šifrování.
Budeme po celou dobu striktně dodržovat zákony a nařízení související s důvěrností a bezpečností osobních údajů.

S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s:

 • Třetími stranami, které zpracovávají Vaše osobní údaje v jejich vlastním jménem, ​​ale v souvislosti se službou, kterou nám poskytují nebo ve Vašem vlastním jménem na povolené účely.
 • Poskytovateli služeb (tzv. Zprostředkovatelé), kteří jsou usměrněni zpracovávat osobní údaje pro povolené účely v našem jménu, a mohou jednat pouze v souladu s našimi instrukcemi. Pokud zahrneme do procesu takového poskytovatele služby, bude naše společnost kontrolovat dodržování bezpečnosti a zůstane nadále odpovědnou za Vaše osobní údaje a bude používat vhodná bezpečnostní opatření požadované zákonem, aby zajistila integritu a ochranu Vašich osobních údajů.
 • Veřejnými nebo vládními organizacemi jakými jsou regulační orgány nebo orgány prosazující práva, právními zástupci nebo soudy, pokud je nutné tak učinit podle platných zákonů nebo nařízení, nebo pokud je to na jejich žádost a je to právně povolené a potřebné ke splnění právních povinností nebo na ustanovení , provedení nebo obranu právního nároku.
 • Jinak budeme poskytovat Vaše osobní údaje výhradně jen v případě Vašeho pokynu nebo jen s Vaším povolením, pokud to bude nutné z pohledu zákona nebo nařízení, nebo v případě soudního nebo oficiálního vyzvání, nebo pokud je přítomno podezření z podvodu nebo kriminální aktivity.

KDE ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje nebudou zpracovávané mimo Evropského hospodářského prostoru ( „třetí země“) a naše společnost nezamýšlí přenést tyto údaje do třetí země.

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených právní úpravou můžete požadovat přístup ke Vašim osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Můžete také namítat proti jejich zpracování nebo požadovat právo na jejich přenos. Obzvlášť máte právo požádat o vydání kopie osobních údajů, které o Vás máme. V případě, že budete žádat tyto údaje opakovaně, může být tato služba zpoplatněna. Pro bližší informace ohledně Vašich práv na ochraně osobních údajů se prosím podívejte na články 15-22 obecného nařízení o ochraně údajů Evropské unie.V případě, že máte zájem podat jednu z výše uvedených žádosti, kontaktujte nás na adresách uvedených níže, přičemž uveďte své identifikační údaje jako je jméno a příjmení. Za účelem ochrany Vašich osobních údajů a zabránění neoprávněnému přístupu k datům můžeme požadovat i další identifikační údaje k ověření totožnosti. Vaši žádost budeme důkladně posuzovat a můžeme s Vámi prodiskutovat způsob jakým můžeme Vaší žádosti co nejlépe vyhovět.Váš souhlas ke zpracování osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, přičemž toto odvolání nemá zpětnou platnost, tj. odvolání souhlasu neovlivňuje platnost zpracování údajů, které bylo provedeno před jeho odvoláním. V případě, že dojde k odvolání souhlasu, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze tam, kde je to podložené právním předpisem.V případě, že máte nějaké obavy ohledně zpracování Vašich údajů nebo byste chtěli podat stížnost, můžete nás kontaktovat na adresách uvedených níže. Vaši záležitost prošetříme, a pokud nebudete spokojeni s naší odpovědí nebo máte zato, že jsme Vaše osobní údaje nezpracovávají v souladu s platnými zákony, můžete podat stížnost na příslušný orgán, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky. Návrh na zahájení řízení se podává podle § 100 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

JSTE POVINNÝ POSKYTNOUT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Obecně nám poskytujete Vaše osobní údaje dobrovolně. Nicméně, v některých případech jsme povinni uchovávat Vaše určité osobní údaje. Je to v takových případech, kdy naše společnost nemůže provést některé úkony bez určitých osobních údajů. Pokud nám v těchto případech neposkytnete své osobní údaje, nebudeme schopni řádně vyřídit Vaši objednávku a plnit podmínky vyplývající ze smlouvy uzavřené s naší společností.JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?Vaše osobní údaje se vymažou jakmile nebude jejich uchovávání nutné z pohledu povolených účelů nebo pokud odvoláte svůj souhlas (pokud je to možné) a my již více nejsme povinni ze zákona nebo jinak oprávněni tyto údaje uchovávat. V případech, kdy to je nutné si Vaše údaje ponecháme kvůli případným soudním sporům, dokud neskončí relevantní uchovávací lhůta, nebo dokud neskončí případný soudní spor. V případě zájmu o bližší informace, nás prosím kontaktujte na níže uvedených kontaktních údajích.

AKTUALIZACE POLITIKY OCHRANY SOUKROMÍ

Tato politika ochrany osobních údajů byla naposledy revidována v květnu 2018. Vyhrazujeme si právo na aktualizaci a změnu tohoto oznámení o ochraně osobních údajů s cílem reflektovat a měnit způsob, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo z důvodu změny zákona. Každá upravená verze bude dostupná nebo zveřejněna na Vám přístupných místech.

JAK NÁS KONTAKTOVAT?

V případě, že budete mít jakékoliv dotazy ohledně Vašich prav nebo budete mít jiné speciální požadavky související s Vašimi osobními údaji, kontaktujte nás prosím na uvedených kontaktních údajích: detailhouse@email.cz

S pozdravem, Detailhouse s.r.o.
Web: http://www.detailhouse.cz
Tel: +420 608 469 149
IČO: 17302595
Vyhledávání