Reklamační řád

Reklamačním řádem se upravují podmínky uplatňování záruky na díla zhotovená firmou Detailhouse s.r.o. (dále jen Zhotovitel), na poskytované úklidové služby. Reklamační řád určuje postup při vyřizování reklamace od uplatnění reklamace až po vyřešení reklamace a odstranění reklamované vady.Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. Potom jsou smluvní podmínky nadřazeny tomuto řádu.Práva a povinnosti obou stran neuvedená v tomto Reklamačním řádu nebo neujednaná smluvně se řídí platnými zákony České republiky, zejména pak Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem a Zákonem na ochranu spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
“Zhotovitel” je firma Detailhouse s.r.o. se sídlem Partyzánské náměstí 1736/4
Ostrava, 70200, IČO:  17302595

ZA JAKÉ VADY SLUŽEB ODPOVÍDÁME?

a) Jako zhotovitel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady, a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou, když:
i) odpovídá jejímu popisu, který je uveden ve smlouvě o poskytování služeb a jejích přílohách;
ii) je poskytnuta v dohodnutém termínu a trvá po uvedenou dobu;
iii) je poskytnuta s náležitou odborností a péčí;
iv) je v souladu s požadavky právních předpisů)
b) Zhotovitel se zavazuje oprávněnou reklamaci Objednatele řešit neprodleně, nejdéle však do 30 dní.

JAKÁ JE ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÉ SLUŽBY?

a) S ohledem na charakter prováděné činnosti (úklidové práce apod.) je Objednatel služby oprávněn uplatnit reklamaci provedených prací:
i) ihned při převzetí díla – písemně do Předávacího protokolu díla (pokud je sepsán). Originál Předávacího protokolu díla ponechá Zhotovitel Objednateli,
ii) bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději však do 24 hodin od předání díla, a to výhradně emailem na adresu detailhouse@email.cz.
iii) Skryté vady služby lze reklamovat nejpozději do šesti měsíců od předání díla.
b) Bude-li uplatňovat Objednatel viditelnou vadu v záruční lhůtě s nepřiměřeným zpožděním od jejího vzniku, nebude tato vada zhotovitelem uznána.
c) Reklamační řízení neopravňuje Objednatele k nezaplacení za faktury za provedené služby.
d) Záruka se nevztahuje:
i) na závady způsobené vlivem nepříznivých přírodních vlivů a živelných pohrom,
ii) na závady vzniklé zanedbáním obvyklé údržby,
iii) na závady vzniklé vlastním přičiněním objednatele či zásahy třetích osob,
iv) na závady vzniklé nevhodným zacházením a vandalstvím,
v) na změny vzniklé přirozeným vývojem.
vi) na poškození způsobené domácími zvířaty.

JAKÁ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ MÁTE?

a) V případě, že Vám služba byla poskytnuta vadně, máte zejména právo na:
i) bezplatnou nápravu (zejména na dodatečné poskytnutí služby nebo na poskytnutí náhradní služby);
ii) přiměřenou slevu z kupní ceny;
iii) odstoupení od smlouvy, v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není!
b) Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

KDY NELZE PRÁVE Z VADNÉHO PLNĚNÍ UPLNATNIT?

a) Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
i) jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
ii) jste vadu sami způsobili; zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných informací;
iii) jste byli před poskytnutím služeb upozornění, že výsledek nemusí být 100% – např. u čištění odolných skvrn apod.

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

a) Reklamaci je Objednatel povinen uplatňovat v písemné formě, a to na Předávacím protokolu nebo e-mailem na adresu detailhouse@email.cz) Každá uplatňovaná reklamace musí obsahovat následující údaje:
i) Jméno / Název Objednatele
ii) Kontaktní osoba objednatele uplatňující reklamaci včetně telefonního a e-mailového spojení
iii) Přesnou adresu místa smluvního plnění (zhotovení díla / poskytovaných služeb)
iv) Datum uplatnění reklamace
v) Datum vzniku / zjištění reklamované vady
vi) Stručný, věcný a výstižný popis vady a okolností jejího vzniku / zjištění, popis okolností majících vliv na vznik vady a popis možných následků souvisejících s reklamovanou vadou. Popis je vhodné případně doplnit fotodokumentací reklamované vady.
vii) Možné termíny návštěvy Zhotovitele v místě reklamované vady k projednání reklamace
viii) Podpis osoby uplatňující reklamaci
c) Zhotovitel se po telefonické dohodě dostaví do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace k projednání reklamace na místo smluvního plnění. Objednatel je povinen umožnit v uvedené lhůtě Zhotoviteli přístup k reklamované vadě a být přítomen k projednání reklamace.
d) Zhotovitel sdělí Objednateli, zda je reklamace uznána jako oprávněná. V případě, že reklamace bude oprávněná, zahájí postup k odstranění vady dle dohody s Objednatelem. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace.
e) Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli v předem domluvených termínech přístup na místo reklamované vady a poskytnout Zhotoviteli k odstranění vady součinnost ve stejném rozsahu, v jakém byla sjednána Smlouvou o dílo / Údržbovou smlouvou.

V Ostravě dne 9.12.2021

S pozdravem, Detailhouse s.r.o.
Web: www.detailhouse.cz
Tel: +420 608 469 149
IČO: 17302595
Vyhledávání